โลกของเอดส์

นิทรรศการโปสเตอร์นานาชาติ สะท้อนมุมมองต่อโรคเอดส์ ในรอบ 30 ปี คุยกับ จุมพล อภิสุข  
 
วัยรุ่นกับ "ยาฝังคุมกำเนิด" ประสบการณ์ทำงานคลินิกวัยรุ่นโดย สาวิตรี พาทีทิน โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก