การจารึก

พัฒนาการจดบันทึกเรื่องราวโดยการใช้ภาษาในอดีต มักจะทำด้วยการสลักหินเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพ ก่อนที่จะมีการพัฒนาการจดบันทึกในรูปแบบอื่น ๆ ตามมา