แปรรูปยางพารา

ทางเลือกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยาพาราที่ราคากำลังตกต่ำ คือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งประเทศไทยได้พัฒนานำร่องออกมาแล้ว 5 ผลิตภัณฑ์ พร้อมถ่ายทอดสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์