โรคเกาต์ (Gout)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 27 ก.ย. 2017

โรคเกาต์ (Gout)

รายการ โรงหมอ มารู้จักความเจ็บปวดและความทรมานจากโรคเกาต์ ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการกินที่เปลี่ยนไป กับ ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี