1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. บังคับขนุนติดลูก

บังคับขนุนติดลูก

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 3 พ.ย. 2016

บังคับขนุนติดลูก

รายการเกษตรบ้านเรา เป็นรายการนำเสนอข่าวสารในแวดวงเกษตร ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อเกษตรกรไทย นำเสนอนวตกรรมด้านการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้านการเกษตร และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย เพื่อให้เกษตรกรไทยมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง สามารถตั้งรับและปรับตัวกับกระแสสังคม เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ภูมิใจในอาชีพ มีความยั่งยืน เป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยและผู้คนทั่วโลก