1. หน้าแรก
  2. ชีวิต ศิลปและวัฒนธรรม
  3. เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

รายการ

รายการ : เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผนตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องในลักษณะแปลหรือประมวลความจากบทร้อยกรองสลับกับการขับเสภาจากบทร้อยกรองต้นเรื่องที่มีความไพเราะและงดงามในเชิงวรรณศิลป์ พร้อมทั้งอธิบายความรู้ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ ของยุคดังกล่าว เช่น การเล่นเสภา ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ กฎระเบียบราชการโบราณ การปรับประยุกต์นำไปใช้ในศาสตร์แขนงอื่น ฯลฯ

เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผน

102 คลิป