1. หน้าแรก
  2. การศึกษา
  3. ห้องเรียนฟ้ากว้าง

รายการ

รายการ : ห้องเรียนฟ้ากว้าง

ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง

ห้องเรียนฟ้ากว้าง

246 คลิป