1. หน้าแรก
  2. ข่าว

กิจกรรมทางเพศทำให้ผู้สูงอายุความจำดีขึ้น

30 ต.ค. 2560| | 3,658

     นักวิจัยจากอังกฤษพบว่า การมีเพศสัมพันธ์บ่อย ๆ ในวัยสูงอายุนั้น ช่วยให้สมองทำงานได้ดี โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาและการวาดภาพในใจ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences แล้ว
 
     การศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยรวบรวมผู้เข้าร่วมการทดลอง 73 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 45 คน อายุระหว่าง 50 ถึง 83 ปี โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะตอบแบบสอบถามว่า มีกิจกรรมทางเพศโดยเฉลี่ยแล้วบ่อยแค่ไหนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ไม่เคยมีเลย เดือนละครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้ง และยังตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมและวิถีชีวิตด้วย
 
     หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะทำแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดการทำงานของสมองในวัยชรา โดยดูเรื่องของสมาธิ ความจำ ความสามารถในการใช้ภาษา และการวาดภาพในใจ เช่น การทดสอบความสามารถทางภาษาคือการให้นึกชนิดของสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วย F ให้ได้มากที่สุด ส่วนการทดสอบการวาดภาพในใจคือการให้จำภาพนาฬิกาที่มีหน้าตาซับซ้อนแล้ววาดลงในกระดาษ
 
     นักวิจัยพบว่า คนที่มีกิจกรรมทางเพศประมาณสัปดาห์ละครั้งมักจะมีโอกาสที่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี แต่ความถี่ของการมีกิจกรรมทางเพศนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาธิและความจำ ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับการค้นพบเมื่อปี 2016 ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรทางเพศมักจะมีระบบการรับรู้นึกคิดที่ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยทำกิจกรรมนี้เท่าไหร่ และการศึกษาครั้งนี้ยังใช้กลุ่มตัวอย่างที่กว้างกว่า และลงรายละเอียดมากกว่า 
 
     ในอนาคต นักวิจัยจะหาสาเหตุทางชีววิทยาที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ต่อไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสารโดปามีน อ็อกซิโทซิน ในร่างกายก็เป็นได้ เพราะสารเหล่านี้หลั่งออกมาในช่วงมีกิจกรรมทางเพศและอาจจะทำให้สมองทำงานได้ดี

ที่มา : Hayley Wright, Rebecca A. Jenks, Nele Demeyere. Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults. The Journals of Gerontology: Series B, 2017