โรครองช้ำ

ฟังประสบการณ์จากคุณหมอเกี่ยวกับ โรครองช้ำ โรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้เท้าไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะคนที่ต้องยืนเป็นเวลานาน ๆ โรคนี้เป็นแล้วต้องผ่าตัดหรือไม่

Host : สุรีย์พร วงศ์สถิตพร
Guest : ดร.นพ.จตุพล คงถาวรสกุล