เกษตรผสมผสาน

ฟัง 2 ตัวอย่างการปรับตัวของเกษตรกรไทย รายแรกเป็นชาวนาจังหวัดอ่างทอง ที่พลิกที่นาของตัวเองมาปลูกมันเทศขาย สร้างรายได้กว่า 300,000 บาท สูงกว่าที่เคยได้จากการปลูกข้าวหลายเท่าตัว อีกรายเป็นเกษตรกรในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่หันมาปลูกมัลเบอร์รี่แทนยางพารา สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 บาท