1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 21 ก.ค. 2017

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ฟังสาระสำคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการเกษตร ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติออกมาสนับสนุน โดยหวังว่า รัฐบาลจะสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรและประชาชนได้ตามแผน พร้อมเสนอว่า รัฐบาลควรปฎิรูปภาคเกษตร โดยดึงเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา